Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HMG
Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL
20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
0438.521.115
0100100368
Nguyễn Huy Thành - Tổng Giám đốc
Trần Thị Hoa Lý - Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
09/09/2016
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 11/08/2021 12/08/2021 15/09/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 12/03/2021 15/03/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 28/07/2020 29/07/2020 18/08/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 14/05/2020 15/05/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 06/03/2020 09/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi