Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HLR
Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng
Số 6 Đường Nguyễn Khắc Nhu, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
02043854746
2400152522
Nguyễn Quang Long - Giám đốc
Nguyễn Đình Quyền - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/11/2016
16.500.000
1.650.000
1.650.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/07/2022 01/08/2022 15/08/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/02/2022 24/02/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/07/2021 28/07/2021 16/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi