Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HKP
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên
Quốc lộ 80, KP Kênh Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
02973856947
1700110786
Nguyễn Văn Cướng - Giám đốc
Văn Ngọc Lưu - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/04/2016
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2021 18/05/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/03/2021 12/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 18/11/2019 19/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi