Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HKP
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên
Quốc lộ 80, KP Kênh Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
02973856947
1700110786
Nguyễn Văn Cướng - Giám đốc
Văn Ngọc Lưu - Phó Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/04/2016
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/11/2019 19/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 19/02/2019 20/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/03/2020 14:52 Báo cáo thường niên 2019
2 24/03/2020 15:00 Báo cáo tài chính năm 2019
3 14/03/2019 13:29 Báo cáo thường niên 2018
4 13/03/2019 08:43 Báo cáo tài chính năm 2018
5 03/04/2018 09:50 Báo cáo thường niên 2017
6 30/03/2018 09:45 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi