Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HJC
CTCP Hòa Việt
Khu phố 8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0613.981 631
3600262193
Lê Văn Khuê - Giám đốc
Nguyễn Nguyên Quốc Vũ - Trưởng Phòng Kế toán
Bình thường
Hoạt động
14/10/2015
128.530.520
12.853.052
12.853.052
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/11/2020 01/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 09/06/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/04/2019 09/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi