Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HGW
CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
Số 263, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
0711 3876 357
1800544868
Huỳnh Thông Minh - Chủ tịch HĐQT
Dương Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
11/01/2017
248.782.910
24.878.291
24.878.291
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/09/2021 30/09/2021 08/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 27/04/2021 28/04/2021 17/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/03/2021 08/03/2021 09/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/08/2020 25/08/2020 10/09/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 14/07/2020 15/07/2020 03/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi