Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HGT
CTCP Du lịch Hương Giang
Số 2 Nguyễn Công Trứ, p Trú Hội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
0234.382.6070
3300101124
Yukio Takahashi - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Công Thùy - Thư ký HĐQT
Bình thường
Niêm yết mới
15/10/2020
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/12/2020 04/12/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/11/2020 23/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 4 bản ghi