Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HFS
CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
Số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
02438257453/38253244
0100107927
Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch hội đồng quản trị
Lê Thanh Tân - giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
15/01/2018
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/06/2019 10/06/2019 25/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/04/2019 03/04/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/09/2018 26/09/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 28/06/2018 29/06/2018 30/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 17/04/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/03/2019 14:36 Báo cáo thường niên 2018
2 15/03/2019 14:20 Báo cáo tài chính năm 2018
3 09/04/2018 14:00 Báo cáo tài chính năm 2017
4 30/03/2018 09:57 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 4 bản ghi