Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HEP
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế
Số 46 Trần Phú, phường Phúc Vĩnh, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
02543823896
3300101082
Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
15/12/2017
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/05/2020 20/05/2020 26/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 06/04/2020 07/04/2020 21/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi