Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HD2
CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2
Số 777, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
043.668.6575
0101043105
Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT
Lê Minh Phong - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
16/05/2016
89.623.530
8.962.353
8.962.353
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/11/2020 30/11/2020 23/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 12/05/2020 13/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi