Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HBH
CTCP Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Tp Hải Phòng, Việt Nam
0313 667 163
0200761964
Trần Văn Trung - Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Anh - Phó giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/08/2017
160.000.000
16.000.000
16.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/09/2019 30/09/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 22/03/2019 25/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi