Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/11/2018 08/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 01/08/2018 02/08/2018 20/08/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 10/04/2018 11/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu