Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
FOC
CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT
Lô L 29B -31B- 33B đường Tân Thuận, P. Tân Thuạn Đông, Quận 7, Tp HCM
02873009999
0305045911
Thang Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Ngọc Bảo
Bình thường
Hoạt động
10/12/2018
184.712.750
18.419.884
18.471.275
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/04/2021 14/04/2021 29/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/02/2021 17/02/2021 23/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/05/2020 01/06/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 29/05/2020 01/06/2020 29/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/03/2020 23/03/2020 15/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi