Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
EPC
CTCP Cà phê Ea Pốk
Km 14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'Gar, Đắk Lắk
0262.3530281
6000183114
Trịnh Ngọc Nê - Chủ tịch HĐQT
Trịnh Ngọc Nê - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
03/10/2018
93.885.000
9.388.500
9.388.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/04/2020 09/04/2020 27/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi