Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DVH
CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
0438823287
0100101925
Bùi Quốc Bảo - Tổng Giám đốc
Lê Huy - Chánh văn phòng
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
02/11/2010
110.000.000
11.000.000
11.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu