Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTN
CTCP Diêm Thống nhất
670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
04-662610026
0100100544
Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Hưng - Giám đốc Công ty
Bình thường
Hoạt động
23/06/2014
22.000.000
2.200.000
2.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/08/2019 22/08/2019 07/09/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 04/04/2019 05/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/01/2019 15/01/2019 31/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 04/04/2018 05/04/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi