Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DTG
CTCP Dược phẩm Tipharco
Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
02733 872973
1200100557
Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
28/02/2017
63.159.280
6.315.928
6.315.928
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2022 20/05/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 25/02/2022 28/02/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/06/2021 11/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi