Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DT4
CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4
Đường Huyền Quang, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
0241.3.826.746
2300882483
Dương Hải Thanh - Chủ tịch HĐQT
Phạm Hồng Minh - Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
19/07/2016
11.600.000
1.160.000
1.160.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/03/2021 12/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/03/2021 12/03/2021 30/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 25/05/2020 26/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/03/2020 12/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 11/03/2020 12/03/2020 31/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi