Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DSG
CTCP Kính Đáp Cầu
Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
(84-222)3821369
2300100471
Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
Thân Trọng Đại - Người được ủy quyền công bố thông tin
Bình thường
Hoạt động
11/08/2017
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2022 10/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/03/2021 18/03/2021 09/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi