Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DNR
CTCP Đường Sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
196 Hải phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
0263.3821785
0400259705
Trần Minh Nghĩa - Giám đốc
Nguyễn Đức Thảo - Chuyên viên phòng Hành chính
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
24/06/2016
15.775.000
1.577.500
1.577.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 02/04/2021 05/04/2021 10/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/06/2020 05/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/06/2020 05/06/2020 30/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/03/2021 16:59 Báo cáo thường niên 2020
2 08/03/2021 16:18 Báo cáo tài chính năm 2020
3 03/02/2021 10:52 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 16/03/2020 10:32 Báo cáo thường niên 2019
5 05/03/2020 10:07 Báo cáo tài chính năm 2019
6 23/03/2019 11:36 Báo cáo thường niên 2018
7 14/03/2019 17:25 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi