Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DM7
CTCP Dệt May 7
109A Trần Văn Dự, phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
02838425372
0300509782
Lại Thị Bảy - CT HĐQT
Kiều Hồ Quang Huy - Nhân viên phòng tổ chức hành chính
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
15/10/2018
154.111.000
15.411.100
15.411.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2020 14/05/2020 25/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/04/2020 15/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/12/2019 31/12/2019 10/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 06/05/2019 07/05/2019 15/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi