Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DCT
Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai
Đường số 4 Khu công nghiệp Biên Hòa 1 Tỉnh Đồng Nai
(84.61) 3836130
3600475018
Lê Thân - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Ánh - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
07/04/2016
272.236.470
27.223.647
27.223.647
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2020 16/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/03/2020 13/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi