Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DCF
CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1
28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
08 38230276
0301248798
Trần Đăng Phan - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Nguyễn Trúc Mai - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
12/01/2017
48.805.300
4.880.530
4.880.530
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/04/2019 04/04/2019 03/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/08/2018 13/08/2018 28/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/06/2018 12/06/2018 27/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi