Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DBW
CTCP Cấp nước Điện Biên
Tổ dân phố 1, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên
02303810198
5600100728
Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Lệ Quế - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Niêm yết mới
09/01/2017
393.201.000
39.320.100
39.320.100
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2021 25/03/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/05/2020 18/05/2020 05/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/03/2020 10/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi