Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
DAS
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
53 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
05113821637
0400101669
Đàm Ngọc Bảo - Giám đốc
Nguyễn Thơi - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
25/09/2014
42.000.000
4.200.000
4.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/03/2020 16/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/06/2019 21/06/2019 19/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/03/2019 18/03/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi