Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CYC
CTCP Gạch men Chang Yih
472033000269
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
22/05/2017
0
1.990.530
1.990.530
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/04/2020 16/04/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/04/2019 10/04/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2020 16:31 Báo cáo tài chính năm 2019
2 17/04/2019 15:46 Báo cáo thường niên 2018
3 04/04/2019 17:12 Báo cáo tài chính năm 2018
4 16/04/2018 13:20 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi