Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CT3
CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
136/1 Trần Phú, P4, Q5, Tp. Hồ Chí Minh
(84-8) 3 8339390
0300421520
Trần Quốc Đoàn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Kim Chinh - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
20/11/2009
80.000.000
7.999.907
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/04/2021 28/04/2021 29/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/06/2020 10/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/01/2020 03/01/2020 04/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi