Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMP
Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
Thôn Bình an, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
02343891841
3300515171
Huỳnh Văn Toàn - Tổng giám đốc
Lê Văn Tiến - Thư ký HĐQT
Bình thường
Niêm yết mới
15/02/2016
324.054.150
32.405.415
32.405.415
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/11/2020 30/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 23/10/2020 26/10/2020 06/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/07/2020 20/07/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 25/09/2019 26/09/2019 10/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 03/04/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi