Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMF
CTCP Thực phẩm Cholimex
Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM
037.653.389/ 90/91
0304475742
Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT
Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
30/11/2016
81.000.000
8.100.000
8.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/07/2020 15/07/2020 28/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 08/06/2020 09/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 31/03/2020 01/04/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/04/2019 05/04/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2020 14:10 Báo cáo thường niên 2019
2 07/04/2020 14:23 Báo cáo tài chính năm 2019
3 19/04/2019 14:19 Báo cáo thường niên 2018
4 03/04/2019 13:33 Báo cáo tài chính năm 2018
5 17/04/2018 13:58 Báo cáo thường niên 2017
6 04/04/2018 10:30 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi