Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMF
CTCP Thực phẩm Cholimex
Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM
037.653.389/ 90/91
0304475742
Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT
Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
30/11/2016
81.000.000
8.100.000
8.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2023 24/03/2023 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2023 24/03/2023 10/05/2023 Trả cổ tức bằng tiền
3 23/03/2022 24/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/03/2022 24/03/2022 10/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi