Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMF
CTCP Thực phẩm Cholimex
Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM
037.653.389/ 90/91
0304475742
Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT
Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
30/11/2016
81.000.000
8.100.000
8.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2021 31/03/2021 10/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/07/2020 15/07/2020 28/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/06/2020 09/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 31/03/2020 01/04/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/04/2021 17:11 Báo cáo thường niên 2020
2 15/04/2021 16:19 Báo cáo tài chính năm 2020
3 02/02/2021 14:08 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 16/04/2020 14:10 Báo cáo thường niên 2019
5 07/04/2020 14:23 Báo cáo tài chính năm 2019
6 19/04/2019 14:19 Báo cáo thường niên 2018
7 03/04/2019 13:33 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi