Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CMF
CTCP Thực phẩm Cholimex
Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM
037.653.389/ 90/91
0304475742
Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT
Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
30/11/2016
81.000.000
8.100.000
8.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/04/2019 05/04/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/04/2018 10/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/04/2018 10/04/2018 31/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/04/2019 14:19 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 13:33 Báo cáo tài chính năm 2018
3 17/04/2018 13:58 Báo cáo thường niên 2017
4 04/04/2018 10:30 Báo cáo tài chính năm 2017
5 20/04/2017 11:26 Báo cáo thường niên 2016
6 04/04/2017 13:58 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi