Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CI5
CTCP Đầu tư Xây dựng số 5
22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+84-8-38232074
0302156370
Nguyễn Văn Khương - Giám đốc
Đoàn Minh Vũ - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bình thường
Hoạt động
01/07/2011
27.000.000
2.700.000
2.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/09/2018 26/09/2018 11/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/03/2018 15/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 11/04/2019 09:25 Báo cáo thường niên 2018
2 29/03/2019 09:30 Báo cáo tài chính năm 2018
3 10/04/2018 09:22 Báo cáo thường niên 2017
4 05/04/2018 11:07 Báo cáo tài chính năm 2017
5 04/04/2017 10:17 Báo cáo thường niên 2016
6 24/03/2017 15:48 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi