Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CI5
CTCP Đầu tư Xây dựng số 5
22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+84-8-38232074
0302156370
Phạm Danh Tuyên - Giám đốc
Đoàn Minh Vũ - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bình thường
Hoạt động
01/07/2011
27.000.000
2.699.922
2.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi