Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CI5
CTCP Đầu tư Xây dựng số 5
22 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+84-8-38232074
0302156370
Nguyễn Văn Khương - Giám đốc
Đoàn Minh Vũ - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Bình thường
Hoạt động
01/07/2011
27.000.000
2.699.922
2.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/03/2019 15/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 16/04/2020 13:23 Báo cáo thường niên 2019
2 31/03/2020 14:39 Báo cáo tài chính năm 2019
3 11/04/2019 09:25 Báo cáo thường niên 2018
4 29/03/2019 09:30 Báo cáo tài chính năm 2018
5 10/04/2018 09:22 Báo cáo thường niên 2017
6 05/04/2018 11:07 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi