Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CEN
CTCP CENCON Việt Nam
Lô 45 - 50B, đường Thủy Hoa, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
0246 285 0292
0107268056
Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hữu Thường - Ủy viên HĐQT
Bình thường
Hoạt động
15/06/2018
217.124.400
21.712.440
21.712.440
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/06/2022 16/06/2022 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 11/02/2022 14/02/2022 14/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/11/2021 30/11/2021 22/12/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/09/2021 09/09/2021 15/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 10/08/2021 11/08/2021 20/08/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 29/03/2021 30/03/2021 25/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi