Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CC1
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
083 8222 059
0301429113
Lê Hữu Việt Đức - Tổng giám đốc
Lê Bảo Anh - Trưởng phòng nghiên cứu phát triển và đầu tư
Bình thường
Hoạt động
20/07/2017
1.100.000.000
109.662.200
110.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/12/2020 31/12/2020 21/01/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 09/07/2020 10/07/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 12/05/2020 13/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 22/11/2019 25/11/2019 16/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 26/08/2019 27/08/2019 16/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 26/04/2019 02/05/2019 25/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi