Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CBS
CTCP Mía đường Cao Bằng
Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
0206 382 4121
4800104012
Nông Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT
Mã Thị Quyết - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/06/2017
35.279.250
3.527.925
3.527.925
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/09/2021 28/09/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/05/2021 18/05/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 07/10/2020 08/10/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi