Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CBS
CTCP Mía đường Cao Bằng
Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
0206 382 4121
4800104012
Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT
Mã Thị Quyết - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/06/2017
35.279.250
3.527.925
3.527.925
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/10/2020 08/10/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/10/2019 15/10/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 07/10/2020 09:18 Báo cáo thường niên 2019
2 22/09/2020 10:58 Báo cáo tài chính năm 2019
3 14/10/2019 14:55 Báo cáo thường niên 2018
4 27/09/2019 08:31 Báo cáo tài chính năm 2018
5 04/12/2018 15:22 Báo cáo tài chính năm 2017
6 17/10/2018 15:35 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 6 bản ghi