Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CAB
CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam
3/84 Đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
02437714929
0105926285
Hoàng Ngọc Huấn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Bình thường
Niêm yết mới
06/09/2019
457.458.760
45.745.876
45.745.876
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/11/2020 10/11/2020 02/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 02/06/2020 03/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/02/2020 05/02/2020 27/02/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi