Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BUD
Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam
Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0254 3853 125
3500614211
Hoàng Đức Thảo - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/03/2018
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/08/2020 14/08/2020 28/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/06/2020 18/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/03/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi