Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTV
CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành
70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
02835202020
0301171827
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng giám đốc
Vũ Đình Quân - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
03/03/2017
250.000.000
24.956.600
25.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/05/2021 05/05/2021 02/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/12/2020 11/12/2020 25/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 08/06/2020 09/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/12/2019 10/12/2019 27/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi