Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTH
CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
Số 55, Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
04 7644795
0100779340
Hoàng Trung - Tổng Giám đốc
Hoàng Trung - Tổng Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
27/09/2017
250.000.000
25.000.000
25.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2019 10/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/04/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi