Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSL
CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam
Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
0383587200
2900783332
Võ Hải Thanh - Giám đốc
Võ Hải Thanh - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/06/2017
450.000.000
45.000.000
45.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/02/2020 02/03/2020 03/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/06/2019 21/06/2019 10/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 08/03/2019 11/03/2019 30/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 06/08/2018 07/08/2018 31/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 16/04/2018 17/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi