Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSL
CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam
Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
0383587200
2900783332
Võ Hải Thanh - Giám đốc
Võ Hải Thanh - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/06/2017
450.000.000
45.000.000
45.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/06/2021 22/06/2021 07/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 23/02/2021 24/02/2021 19/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/10/2020 06/10/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 21/07/2020 22/07/2020 03/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 26/05/2020 27/05/2020 13/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 28/02/2020 02/03/2020 03/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi