Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BRS
CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
064 382 5422
3500100167
Trương Quang Đại - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quang Quốc - Trưởng BKS
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
24/01/2017
45.419.500
4.541.950
4.541.950
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/07/2020 09/07/2020 31/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/04/2020 06/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/05/2019 30/05/2019 18/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/04/2019 10/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/04/2020 15:33 Báo cáo thường niên 2019
2 24/03/2020 15:39 Báo cáo tài chính năm 2019
3 14/06/2019 10:59 Báo cáo thường niên 2018
4 27/03/2019 15:52 Báo cáo tài chính năm 2018
5 18/06/2018 09:25 Báo cáo thường niên 2017
6 30/03/2018 14:10 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi