Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BQB
CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình
Tổ dân phố 13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hời, Quảng Bình
0232 3822 365
3100301045
Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Thanh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
09/01/2018
58.000.000
5.800.000
5.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2021 02/04/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/05/2020 29/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi