Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BNW
CTCP Nước sạch Bắc Ninh
Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh
0222 3824369; 3825358
2300108311
Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
28/12/2018
375.493.910
37.549.391
37.549.391
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/07/2020 06/07/2020 16/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/05/2020 25/05/2020 19/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 10/01/2020 13/01/2020 21/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/05/2019 15/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 08/04/2019 09/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi