Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BNW
CTCP Nước sạch Bắc Ninh
Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh
0222 3824369; 3825358
2300108311
Lưu Xuân Tâm - Tổng Giám đốc
Ngô Viết Thắng - Thư ký HĐQT
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
28/12/2018
375.493.910
37.549.391
37.549.391
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2021 04/06/2021 21/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/05/2021 12/05/2021 21/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/03/2021 23/03/2021 20/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 07/08/2020 10/08/2020 20/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 03/07/2020 06/07/2020 16/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 22/05/2020 25/05/2020 19/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 10/01/2020 13/01/2020 21/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi