Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BMJ
CTCP Khoáng sản miền đông AHP
Số 112/125 ấp Tân Thịnh xã An Bình, huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
0274 3688 126
3700927878
Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc
Nguyễn Bảo Long - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
22/12/2009
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 16/03/2022 17/03/2022 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
3 10/09/2021 13/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 25/08/2021 26/08/2021 17/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 18/02/2021 19/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/01/2021 14/01/2021 21/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
7 24/11/2020 25/11/2020 18/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
8 21/05/2020 22/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 8 bản ghi
  Tổng số 40 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>