Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BHA
CTCP Thủy điện Bắc Hà
Thôn Lùng Xa, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
0214 629 4668
5300240857
Nguyễn Thành Hưng - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Thập - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
02/08/2017
660.000.000
66.000.000
66.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/03/2020 19/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/11/2019 04/11/2019 11/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 13/08/2019 14/08/2019 26/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 03/04/2019 04/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi