Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BDG
Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương
Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
02743755143
3700769438
Phan Thành Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đôc
Đoàn Thị Kim Ngân - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
06/04/2016
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/07/2021 09/07/2021 19/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/04/2021 15/04/2021 25/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 18/12/2020 21/12/2020 31/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 09/11/2020 10/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 06/07/2020 07/07/2020 17/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 01/06/2020 02/06/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 23/03/2020 24/03/2020 18/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 29/11/2019 02/12/2019 12/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi