Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BBM
CTCP Bia Hà Nội - Nam Định
Số 5 đường Thái Bình, Phường Hạ Long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
022 8364 2199
0600161270
Đặng Quang Thắng - Ủy viên HĐQT,Giám đốc
Đặng Quang Thắng - Ủy viên HĐQT,Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/01/2018
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/05/2022 25/05/2022 15/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2022 30/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/05/2021 26/05/2021 15/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi