Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BBH
CTCP Bao bì Hoàng Thạch
Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương
0220 3820 020
0800208342
Nguyễn Thị Minh - Giám đốc
Bùi Thị Dung - Trưởng Ban Kiểm soát
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
14/05/2020
20.479.320
2.047.932
2.047.932
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/07/2021 13/07/2021 02/08/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/05/2021 25/05/2021 25/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/07/2020 16/07/2020 05/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 12/06/2020 15/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/07/2021 00:46 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
2 09/04/2021 17:22 Báo cáo thường niên 2020
3 03/04/2021 12:39 Báo cáo tài chính năm 2020
4 27/01/2021 15:15 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
5 08/05/2020 09:52 Báo cáo tài chính năm 2019
    Tổng số 5 bản ghi