Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMS
CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC
Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng
02253922786
0200786983
Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc
Đinh Phương Thảo - Thư ký Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/02/2017
366.298.650
36.629.865
36.629.865
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/04/2022 18/04/2022 19/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 14/05/2021 17/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/12/2020 29/12/2020 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 3 bản ghi