Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMS
CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC
Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng
02253922786
0200786983
Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc
Lê Thị Lương - Thư ký Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/02/2017
366.298.650
36.629.865
36.629.865
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2021 17/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/12/2020 29/12/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 15/09/2020 16/09/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi