Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
0763.856.960
1600699279
Nguyễn Văn Kha - Tổng Giám đốc
Phạm Hải Yến - Trợ lý Ban Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/10/2015
128.351.770
12.835.177
12.835.177
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/09/2020 16/09/2020 23/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 28/08/2020 31/08/2020 16/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/05/2020 25/05/2020 07/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/03/2020 06/03/2020 27/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 12/07/2019 15/07/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
6 12/07/2019 15/07/2019 05/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 21/02/2019 22/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi