Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AGF
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
02963852939
1600583588
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
24/02/2020
281.097.430
28.109.743
28.109.743
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/03/2021 02/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/08/2020 10/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 2 bản ghi