Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACS
CTCP Xây lắp Thương mại 2
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
083 899 4461
0300584155
Đinh Viết Duy - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Võ Thanh Thuận - Phó tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
13/07/2017
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/06/2020 15/06/2020 18/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 29/05/2020 01/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/04/2020 07/04/2020 13/04/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 27/11/2019 28/11/2019 05/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 07/10/2019 08/10/2019 23/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 26/08/2019 27/08/2019 14/09/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 29/03/2019 01/04/2019 03/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
9 15/02/2019 18/02/2019 04/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 9 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi